išduoti

išduoti
išdúoti, -da, ìšdavė 1. tr. paduoti dalimis į rankas, padavinėti (pro tarpą): Išduok mums meisą pro langą, – pasakė man vagys, lauke pasiliektantys Šts.pateikti, suteikti: Be pinigų dabar nebeišduoda jokių prekių . Išduos kareiviam žirgelius TDrIV73(Kb). Gal išdúosi man kokį raštelį, kad turėčiau pasirodymą Jnšk. Gaspadinė klebono turtą išdúoda į pamiliją Šts. Krepšiuk, išdúok dvejus pietus, dėl manęs i dėl jo (ps.) Vlkv. Dar daugiaus Dievas turi, nekai išdavė B.perleisti: Išdúok jam visus daiktus J. Visos bačkos buvo kaimynui išduotos Grž. Raktus miško sargas padavė močiai ir prisakė, kad niekados jų neišduotų BsPII241.išleisti (ppr. pinigus): Nunešė kitąsyk šluotų, pardavė, vėl ant didžiausių reikalų savo išdavė visus pinigus BsPIII214. Išduodami [apyvartiniai] piningai N. Kur gausim tų daugiaus išduotinųjų piningų LC1878,30. Pinigus vartoti, išduoti R25. | Gerai, kap turi [smulkių pinigų grąžai] išdúoti Lp. ^ Kaip laimėtas, taip išduotas Q666. | refl.: Piningai išsiduost N.išleisti (kortą kortuojant): Kas ìšdavė karalių? Rm. Aš išdaviau, o tu nukirtai karalių Šts.refl. pritrūkti beduodant: Kas duoda, tai neišsidúoda, biednesnis nebūna Šn.netekti (duodant): Bijūnų nemožna skirt iš krūmų – išduodi Rdm.pašalinti: Greitsviestis yr sviestas, pasukų neišdavęs Šts. 2. tr. paskelbti, išleisti: Karalius išdavė gromatą M.Valanč. Tą paliepimą išdavė Lenkijos karalius Zigmantas . Sūdas išdavė dekretą P.išspausdinti: Ar anos (dainos) bus kuomet surinktos ir išduotos, nieko nesakau ir nelemiu S.Stan. 3. tr. paaukoti: Norint ... kūną savą ant sudeginimo išduočia, o meilės neturėčia, tad man visa tai nepadės DP402. Kūnas mano ... už jus bus išduotas 142. | refl.: Kristus pats išsidavė užu visus ant išgelbėjimo BPI73. 4. tr. Lkš išsiųsti, išvesti: Nebeturiu bėdos šiemet su avim – išdaviau visas į ganyklą Srv. Karvė buvo išdúota maitinti Plng. 5. tr. pasmerkti: Karalius ... išdavė aną smerčiop BsPII52. Nemielaširdžiai ... atliksis prakeikti ir išduoti ing ugnį amžiną DP533. 6. tr. sulaužyti ištikimybę: Išdúoti tėvynę 1. Menševikai ir eserai išdavė revoliuciją (sov.) . 7. tr. atskleisti (paslaptį): Neišduok paslapties . Tik neišdúok mano žodžių Slm. Visur sekas (galima) pasislėpti, bet pilvas išdúoda Lp. Kalba tava tave išduod CII700. Senelis, bijodamas smerties, raganų neišdavė BsPII238. Tave pagaus, o paskui tu ir mane išduosi BsPIII125. Akys tave išduõs Pšl. Veidas tave išduos, jei ką pikta darysi VP49. ^ Išdúoda vilką akys, ė vanagą nagos Prng. | refl.: Vieną vagį sugavus, kiti patys išsidúoda Vdk. Slėpė slėpė, an galo i išsìdavė Grk. Jis piktas, tik ką į žmones neišsidúoda Gs. Neišsidavė, bet aš numanau, kad žodžiai pritinka pri širdies Šts. Jis pats išsidavė savo žioplumu Srv. Neišsidúoda, kad girtas Pc. Neišsidúoda, kad moka vokiškai Tr. 8. tr. vesti vaisių, teikti kokios naudos: Šiemet avižos geriau išdúoda (kuliant daugiau byra) nekap rugiai Sn. Nedaug sėklos šiemečiai dobilai teišdúoda Srv. Jų žemės geros – pūras dvidešims išdúoda Ėr. [Medis] išduoda šakas dides BtMt4,32. Klevas išduoda saldžią sulą . Vyno medeliai išdavė tokį didelį vaisių Tat. Laukai nesėti neišdavė vaisių žemės M.Valanč. | Mūsų karvė svetimam pieno neišdúoda Šk. 9. tr. skleisti (garsą, kvapą, šviesą...): Pūsdams vamzdelį, balsą išduosiu, linksmai dainuosiu A1884,239. Išdúok balsą (parodyk, kokį turi balsą) Šts. Karveli, išdúok garselį ant visos girelės, sušaũk savo pulkelį JD387. Čižikai turi ukvatą garsingą balsą išduoti Nm. Radastėlė žydi, kvapą išdúodama JD88. Tie obuoliai išdavė labai skanų kvapą LTR(Užp). O mėnuo neišduos šviesybės savo BtMt24,29. 10. tr. iškrauti: Uorę vasarojaus ne teip lengva išduoti Jnšk. Išduoti vežimą su klėbiais be šakių Šts. 11. tr. R364 išleisti už vyro: Išduomi dukterį ažu vyro SD410. Išduoda duoda tėvas dukrelę, palydžia leidžia broliai sesiulę per lygius laukus, per beržynėlius NS352. Išdaviau dukterį už gero vyrelio Jnšk. Gerai išdavė visas dukteris Vrn. Išdavėm sesulę martelėsna VoL392. Mes tave išdúosim ir pasogą duosim JV455. Oi žada ketin tėvas dukrelę išduoti in šalelę LB129. Kai da sėdi kasnykuota, da tebėsi neišduota O. 12. tr. išleisti į kariuomenę: Trečias, kaip ìšdavė, ir negrįžo [iš kariuomenės] Tvr. 13. tr. išnuomoti: Žemę ìšdavė iš pusės Sb. Žemę ìšdavėm ant pusės Dsn. Išdãvę jie žemę, patys nedirba Jnšk. Jeigut duos gerą kainą, vieną kambarį išdúosiu Trg. Ar nėra išduodamo buto? . 14. refl. iškrypti, atsikišti: Vežimo kraštas išsidãvęs Dglš. Kam taip nelygiai tą stirtą nukrovėt – stovi toks pilvas išsidãvęs! Jnšk. Jo kakta labai išsidãvus į priekį Jnšk. Dar naujas namas, o jau viena siena išsidãvusi . 15. intr. sudaryti vaizdą, atrodyti: Sena išdúoda Arm. Aš neišdúodu stora, o stora Lp. Jo klumpės aukštesnės, tai ir jis išdúoda aukštesniu . Mergytė vyresnė, bet itas išdúoda vyresniu Str. Kap ilgesnė paduška, tai gražiau išdúoda Lp. Jis tada ìšdavė visai mažas Nmn. | refl.: Aš neišsiduodu tokia mandra LB158.impers.: Man išdúoda, kad šiuosmet bus geri rugiai Lp. Jai ìšdavė: ir ugnia degė, ir vandenys bėgo Btrm. | refl.: Jam išsidúoda, kad aš jo bijau Arm.atrodyti gražiam: Austi toks audimas sunkus, o nelabai išdúoda Krkl. 16. refl. apsigimti: Išsidúoda kartais abuojas gyvulys – lenda per akis iškadon, ir gana An. Jei toks arklys jau išsìdavė, tai jam tos natūros jau neišvarysi Slk. Vienas vaikas išsìdavė į tėvą Gs.pasitaikyti: Ir tos pačios vištos išsidúoda vienas drūtas kiaušinis, kitas – ne Vj. Kai kada, kai išsidúoda, tai pernedėl yr svečių Trgn. 17. refl. apsimesti, dėtis (kuo), nusiduoti: Jisai išsìdavė miegančiu BM268. Ji, į tą miestą iškakusi, išsìdavė per šneiderką Sch195. Tas žmogus išsidúoda bepročiu Mrk. 18. tr. smarkiai ką padaryti: Iškapojo ìšdavė tuos krūmus, i daba gražu Jrb. Ìšdaviau (išlaksčiau) visą miestą, kol tave suradau Skr. Pasėjau eželę miežių, tai vištos sulėkę ìšdavė (išlesė), nei varpelės neliko Ml. Išduõs išduõs (išplūs) tave paskutiniais žodžiais, o paskui ir vėl geras Trgn. Bra, jo žemė išduotà (gerai išdirbta) po dešims kartų, kur tę rugiai nederės! Klt. | refl.: Išėjo išsìdavė per lauką Š. Apsirengė ir pėsčia išsidavė į Pakalnius J.Paukš. Aš kai jau išsidúodu, tai toli nueinu Sdk. Ale tai išsìdavė polaidžiai Sdk. Anądien abi susitikę išsidavė (išsibarė) kaip tik išmanė Trgn.kurį laiką smarkiai ką daryti: Visą dieną ìšdevė putbalą, nėkaip neprisisotina Rdn. 19. (sl.) tr. išlaikyti (egzaminą): Pabaigęs mokslą, ir egzaminą išdaviau A1884,291. Tai kaip, ar ìšdavei į trečią klasę! Smn. Mūsų berniokas baigė keturius skyrius ir labai gerai ìšdavė Ds. Nuvažiavo Vilnion išduoti mokslus, arba egzaminą M.Valanč.
◊ káilį išdúoti įkirsti, primušti: Kad išduõtų káilį, nebkeltų tada siutinio Užv. I jis, pagalį nutvėręs, ka išdavė, ka išdavė kailį tam ponui LTR(Vdk).
rañką išdúoti susitarti dėl vedybų: Buvau pas mergelę, ìšdaviau rankẽlę, suderėjau JV1076. Žinok, jog muno tu būsi, munie rankelę išduosi Plt.
\ duoti; antduoti; apduoti; atiduoti; daduoti; įduoti; išduoti; nuduoti; panuduoti; paduoti; parduoti; apiparduoti; atparduoti; išparduoti; perparduoti; užparduoti; perduoti; praduoti; priduoti; suduoti; pasuduoti; užduoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • išduoti — išdúoti vksm. Išdúoti karei̇̃viams drabužiùs, mai̇̃sto dãvinį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išdavimas — išdavìmas sm. (2) K; SD410 1. → išduoti 2: Knygos ... labai noringai perkamos ir veik reiks nekurioms knygoms naujų išdavimų A1884,374. 2. refl. → išduoti 14: Lyginta šonai, atkirsta išsidavimai rš. Smakro išsidavimas į priekį rš. 3. mokėjimas:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdavinėti — 1. K, J iter. dem. išduoti 1: Išdavinėjo kareiviams drabužius rš. Sėklinius sėmenis išdavinėjo kreditan rš. | refl. tr. Š: Tep bedalydama, greit viską išsidavinėsi Vlkv. 2. žr. išduoti 7: O stovėjo ir Judošius, kursai jį iždavinėjo, su jais DP154 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išleisti — SD417 I. sudaryti sąlygas kam išvykti; išsiųsti. 1. tr. duoti sutikimą, nedrausti kam kur išeiti, išvykti: Ir mane, žinoma, išleis nors (bent) mėnesį (namõ, į tėvus) J.Jabl. O kas tave buvo išleidęs? Slnt. Aš gi žinau: kaip tik nueisi, tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paleisti — I. suteikti laisvę, duoti sutikimą. 1. tr. SD383, R, K suteikti laisvę (uždarytam, paimtam į nelaisvę, pririštam…): Bevežant tas kareivis pradėjo prašyti, kad dovanotų ir neskandinęs paleistų BsPIII28. Atsiduso bernaitis, kaip smerties paleistas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • spragčioti — spragčioti, ioja, iojo Š, NdŽ; D.Pošk 1. intr. tarpais spragsėti, spragėti: Sėdėjo būrelis kaimynų aplink spragčiojančią ugnį rš. Kepami žirniai spragčioja DŽ. 2. intr. daugybei ko byrančio atsimušant į ką kietą išduoti garsą: Kruša spragčio[ja]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • teškenti — ( ęti), ẽna, ẽno Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ 1. intr. Pbr su garsu lašnoti, takšnoti; lašnojant išduoti garsą: Jau į žemę teškeno reti lašai A.Vencl. Į langų stiklus ėmė teškenti lietus J.Paukš. Lietus į lango stiklą teškena TS1900,9. 2. intr. su garsu …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antduoti — antduoti, da, añtdavė (ž.) tr. 1. užduoti: Vokytinio spirito añtdavė ant galo, ir palikau girtas Šts. 2. refl. impers. atrodyti: Manie antsiduoda, kad ans čia kiša [pinigus] Dov. 3. Šts išduoti, apskųsti. duoti; antduoti; apduoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • leisti — leisti, leidžia, leido (leidė) I. duoti sutikimą, laisvę. 1. tr., intr. SD311 duoti sutikimą kam nors ką daryti: Ar tau leidė mama tą knygą nusipirkt? Vb. Žilvine, žalteli, leiski leiski mus į tėvelių šalį aplankyt namus S.Nėr. Ji tėvų neleidama… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parduoti — parduoti, da, par̃davė tr. 1. atiduoti už pinigus: Penėjo veršį parduot mėsai Tvr. Šituos metus mes nieko neturėjom parduotienai Ds. Vieną paršą parduojam, kitą skerdžiam Zt. Taip pigiai par̃devė Rt. Parduodìt man, pirksiu paršą Lz. Parduok ėmęs …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”